252 بازدید
۱۳ آبان ۱۳۹۶

مینا کاری هنری برخواسته از آب و آتش و رنگ

از هنر مینا کاری تعاریف مختلفی وجود دارد اما در فرهنگ معین امده است که: مینا ماده ای است از لعاب شیشه ای حاجب ماورا یا […]
۲۳ آبان ۱۳۹۶

قلمزنی هنری دیرینه که با ایجاد نقش نگار به فلز سرد و سخت جان می بخشد

قلمزنی: هنر قلمزنی سابقه ای بسیار طولانی و تاریخی در ایران دارد. میتوان این هنر را چنین تعریف کرد: قلمزنی عبارت است از ایجاد نقوش و […]
۲۵ آبان ۱۳۹۶

کاربرد های چوب خط در روزگار قدیم

چوب‌ خط یا بصورت مخفّف چوخط،قطعه چوب نگهداری حساب بدهی مشتریان که از دکانها بخصوص از نانوایی یا قصّابی‌ بطور‌ نسیه خرید مـی‌کردند
\n