۱۵ آبان ۱۳۹۶

معماری و نماد های سقاخانه ها

آب و سقاخانه در عرصه تاریخ بشر هر از گاهی به  تقدیر و تقدیس عناصری می پرداخته که به آنها نیازمند بوده و یا با محدودیت […]
۳۰ مرداد ۱۳۹۶
پیدا کردن آب در طبیعت

روش های پیدا کردن آب در جنگل

پرندگان می توانند رهنمای پیدا کردن آب در طبیعت باشند. پرندگان دانه خوار مانند فنچ ها و کبوترها هیچ وقت دور از آب نمی مانند و […]
\n