۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتشگاه اصفهان

تپه ای مخروطی شکلی در غرب اصفهان قرار دارد که در بخش های بالایی آن ویرانه هایی ازخشت های ضخیم دیده می شود. هر طبقه از […]
\n