131 بازدید
۴ آبان ۱۳۹۶

آیین مهر و ورزش باستانی ایرانی. مقایسه زورخانه ها و نیایشگاه های مهری

منشا ورزش باستانی ایران را در آغاز دوزه اسلامی می جویند و آن را پوششی بر کوشش ایرانیان میهن دوست در فراگرفتن شیوه های نبرد با کمان و سپر و جز آن بر ضد تازیان میدانند هر چند ممکن است این ورزش به این منظور یاری رسانیده باشد ولی خطایی بزرگ است اگر سنت ورزش باستانی را به زمانی چنین نزدیک تاریخی نسبت دهیم. در واقع ریشه و بنیان هیچ امر سنتی را نباید در دوران تاریخی تمدن ملل جستجو کرد.
\n