308 بازدید
۱۵ آبان ۱۳۹۶

معماری و نماد های سقاخانه ها

آب و سقاخانه در عرصه تاریخ بشر هر از گاهی به  تقدیر و تقدیس عناصری می پرداخته که به آنها نیازمند بوده و یا با محدودیت […]
\n